Regulamin konkursu "Pomysł na małą łazienkę"

1. Definicje
1.1. Fanpage oznacza profil publiczny marki Sklep internetowy Tanialazienka.com prowadzony w Serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Tanialazienka/
1.2. Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Pomysł na małą łazienkę” przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
1.3. Okres Trwania Konkursu oznacza okres, w którym mogą być dokonywane Zgłoszenia do Konkursu, wskazany w punkcie 3.2. Regulaminu.
1.4. Organizator oznacza firmę TANIAŁAZIENKA SP. Z O.O. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Białuty 33B, 05-870 Błonie i adres do doręczeń: Białuty 33b, 05-870 Błonie, NIP 1182155682, REGON 368480733.
1.5. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników, określający zasady i warunki Konkursu.
1.6. Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Facebook, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
1.7. Zgłoszenie oznacza przystąpienie do konkursu poprzez realizację przez Uczestnika zadania konkursowego, opisanego w p. 3.1. Regulaminu.
1.8. Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
1.9. Nagroda oznacza nagrodę opisaną w p. 6.1. Regulaminu

2. Postanowienia ogólne
2.1. Organizatorem Konkursu jest TANIAŁAZIENKA SP. Z O.O. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com w Serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Tanialazienka/
2.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie tanialazienka.com oraz w siedzibie Organizatora.
2.4. Przystępując do konkursu, czyli wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem nagrody na rzecz Laureata.
2.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem winny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Organizator oświadcza, że wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
2.6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

3. Przedmiot i czas trwania Konkursu
3.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe.
Zadanie konkursowe: Opisz pomysłowe rozwiązanie, które pozwoliło Ci lub pozwoli wygodnie zaaranżować przestrzeń w małej łazience.
Odpowiedź powinna być zredagowana w formie opisowej (tekstowej); opis może być uzupełniony ilustracją graficzną w postaci zdjęcia lub rysunku.
Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com w Okresie Trwania Konkursu. Zgłoszenie winno zostać dokonane z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook należącego do tego Uczestnika.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.04.2018 r. i trwa do dnia 15.03.2018 r. do godz. 23:59 (decyduje data publikacji wpisu w serwisie Facebook). Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie w Okresie Trwania Konkursu.

4. Warunki uczestnictwa
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje każdej osobie, która spełnia poniższe warunki:
a) jest osobą fizyczną,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie,
d) posiada niefikcyjne (zawierające prawdziwe dane Uczestnika tj. Imię i Nazwisko, ich zdrobnienia lub skróty) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook,
e) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
f) dokona w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage przynajmniej jednego Zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
g) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz powiadomieniem o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 6.2. Regulaminu
4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z nimi, członkowie Komisji Konkursowej a także osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Przebieg Konkursu
5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia opisanego w p.3.1.
5.2. Dopuszczalne jest dokonywanie przez jednego Uczestnika dowolnej liczby Zgłoszeń, jednak jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę Zgłoszeń.
5.3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
5.4. Zgłoszenia nie mogą zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków.
5.5. Zgłoszenia nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage Uczestnik zapewnia, że jest autorem odpowiedzi stanowiącej przedmiot Zgłoszenia i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego Zgłoszenia.
5.6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.5 Regulaminu będą ukrywane lub usuwane przez Organizatora. Zgłoszenia takie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.7. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Laureatów - autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według uznaniowej oceny Komisji Konkursowej - w tym jednego Laureata otrzymującego Nagrodę główną oraz dwóch Laureatów otrzymujących Nagrody pocieszenia. Podstawą oceny prac konkursowych będzie funkcjonalność opisanego rozwiązania a także zgodność z tematyką, pomysł na zmianę, jasność opisu. 
5.8. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 18.04.2018 r. poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu (postu) na ścianie Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com w Serwisie Facebook. W komunikacie opublikowane zostaną nazwy Użytkowników Serwisu Facebook będących Laureatami.

6. Nagrody
6.1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
a) Jedna Nagroda główna w postaci umywalki nablatowej Aborre w kolorze wybranym przez Laureata w ramach opcji dostępnych w danym momencie u Organizatora.
Po ustaleniu z Organizatorem Nagroda ta może zostać wymieniona na jednorazowy kwotowy rabat o wysokości do 399 PLN na zakupy w sklepie Tanialazienka.com.
b) dwie Nagrody pocieszenia w postaci 20% rabatów, każdy do wykorzystania na jednorazowe zakupy o wartości do 500 PLN w sklepie Tanialazienka.com. Rabaty przekazane zostaną w postaci kodów rabatowych uprawniających do zniżki, wpisywanych w podsumowaniu zakupów w sklepie.
6.2. Laureaci zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora w sposób określony w p. 5.8, przesłać wiadomość poprzez serwis Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, w szczególności imienia i nazwiska, adresu wysyłki oraz numeru telefonu kontaktowego. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród, może skutkować utratą prawa do Nagrody. Taka Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, a Laureatowi nie przysługuje roszczenie o jej wydanie.
6.3. W przypadku wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. W szczególności Organizator może zażądać złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa bądź niezastosowanie się Uczestnika do takiego żądania jest równoznaczna z niespełnieniem przez niego wymagań Konkursu i może skutkować jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
6.4. Nagrody zostaną wydane Laureatom przez Organizatora poprzez wysyłkę na wskazany przez Uczestnika adres.
6.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne przedmioty lub usługi ani wydanie równowartości Nagrody w pieniądzu.

7. Dane osobowe Uczestników
7.1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych osobowych Uczestnika w postaci jego nazwy użytkownika Serwisu Facebook podanego przy dokonywaniu Zgłoszenia oraz danych podanych w celu odebrania Nagrody w przypadku Laureatów. Dane mogą być wykorzystane w celach związanych z:
a) przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem Nagrody,
b) ewentualnym trybem reklamacyjnym.
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora w celach związanych z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
7.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych Regulaminem jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
7.3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do ewentualnej Nagrody.
7.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata w Serwisie Facebook w postaci nazwy użytkownika Serwisu Facebook.

8. Prawa autorskie
8.1. Uczestnik udostępniając Organizatorowi pracę konkursową – dokonując zgłoszenia w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia – tj. udostępnionej przez Uczestnika pracy konkursowej w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na miesiąc po jego zakończeniu, w tym w szczególności na zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym w szczególności za pośrednictwem Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com w serwisie Facebook.
8.2. Z chwilą wydania nagrody Laureatowi, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do każdego nagrodzonego Zgłoszenia oraz do utworu odeń zależnego, prawo własności udostępnionych egzemplarzy, na których pracę utrwalono, prawo do wykonywania prawa zależnego oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tego Zgłoszenia, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności obejmujących: utrwalanie, w tym również na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką drukarską), wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, obrót, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
8.3. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechniania nagrodzonych Zgłoszeń.
8.5. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego w Konkursie praca konkursowa nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za to, że oświadczenie to jest zgodne z prawdą i odpowiada stanowi faktycznemu.

9. Reklamacje
9.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
9.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@tanialazienka.com przez Okres Trwania Konkursu oraz w okresie do 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureatów. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9.3. Reklamacja winna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, opis przedmiotu i podstaw reklamacji oraz treść żądania.
9.4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
9.5. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji, będą podejmowane większością głosów i w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

10. Odpowiedzialność
10.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
10.2. Organizator zwraca uwagę, że poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet i/lub w Serwisie Facebook.
10.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego, własnego konta w Serwisie Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika tego postanowienia, Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
10.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem ponosi Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
10.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu jest zawinione podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie.
10.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu na Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com zamieszczając stosowny komunikat w tej sprawie. Link do obowiązującej wersji regulaminu jest każdorazowo dostępny na stronie https://tanialazienka.com/regulamin-konkursu-pomysl-na-mala-lazienke
W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana w ocenie określonego Uczestnika kształtowała jego sytuację mniej korzystnie od jego sytuacji ukształtowanej na bazie zapisów Regulaminu obowiązujących w dacie zgłoszenia przez tego Uczestnika jego pracy Konkursowej, Uczestnik ma prawo odwołać się do treści poprzedniej wersji Regulaminu, a Organizator ma obowiązek to prawo uszanować.
11.2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
11.3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
11.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
11.5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage Sklep internetowy Tanialazienka.com.
11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl